Shoulder Transverse Abduction

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

210

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

*

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و دستان خود را به صورت موازی(کف دست ها رو به هم باشند) روبروی سینه خود نگه دارید.سپس دستان خود را به سمت عقب باز کنید تا دست ها کمی سرشانه را رد کرده و فشار به دلتوئید خلفی وارد شود.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دست ها را به سمت عقب میچرخانیم نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دست ها را برمیگردانیمد نفس بکشید(دم)