آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه

چرخش میانی سرشانه به خارج و داخل

Shoulder Medial Rotation (Internal Rotation)

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

209

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

*

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و دست خود را کنار بدن قرار دهید. آرنج را 90 درجه خم کرده بازو ثابت و چسبیده به تنه باشد.سپس ساعد را به سمت خارج بدن بچرخانید و برگردانید به سمت سینه خود طوری که کف دست با سینه برخورد کند.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دست ها را به سمت خارج میچرخانیم نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دست ها را برمیگردانیمد نفس بکشید(دم)