Shoulder Abduction body weight

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

205

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

*

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و دستان خود را در حالی که آرنج ها کمی خم شده اند از جانب تا هم سطح شدن با سرشانه ها بالا ببرید و پایین بیاورید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دست ها را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دست ها را پایین می آورید نفس بکشید(دم)