آموزش حرکات, آموزش حرکات کششی

کشش ستون فقرات (پشت) نشسته پا باز

Seated Wide Angle Pose Sequence

عضله اصلی حرکت:

پشت

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

843

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

زانوها خم نمیشوند . اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین بنشینید.بالا تنه عمود و پاها صاف روی زمین (زانوها خم نمیشود) باشد. پاها را در جهت افقی از هم حدود 90-100 درجه باز کنید.
حال بالاتنه را به سمت جلو خم کرده و سعی کنید با نوک انگشتان دست نوک انگشتان پا را به صورت تناوبی لمس کنید و تحت کشش پویا و یا ایستا با توجه به برنامه خود قرار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید

بازگشت به لیست