Seated Twist (Straight Arm)

عضله اصلی حرکت:

پشت

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

869

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

زانوها خم نمیشوند . اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین بنشینید.بالا تنه عمود و پاها صاف روی زمین (زانوها خم نمیشود) باشد. پاها را در جهت افقی از هم حدود 90-100 درجه باز کنید.
حال دست ها را کاملا باز کرده و بالاتنه را به سمت جلو خم کرده و سعی کنید با نوک انگشتان دست راست خود را به نوک انگشتان پای چپ بزنید و برگردید و با دست چپ تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید