Seated Twist (on Training ball)

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

راست شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

599

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی توپ تمرینی بشینید و دست های خود را پشت سر بگذارید. به طرفین حول محور ستون فقرات بچرخید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید