آموزش حرکات, آموزش حرکات کششی

کشش همسترینگ تک پا نشسته

Seated Single Leg Hamstring Stretch

عضله اصلی حرکت:

سرینی – همسترینگ

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

877

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین بنشینید.بالا تنه عمود و یکی از پاها صاف روی زمین (زانوها خم نمیشود) و پای دیگر را جمع کنید . پایی که باز روی زمین است را در جهت افقی حدود 90-100 درجه باز کنید.
سپس با یک دست خود پای جمع شده را بگیرید و با دست دیگر نوک انگشتان پای باز شده را لمس کنید و اگر می توانید نگه دارید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید