Seated Row with Towel

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

99

نام دیگر حرکت:

پشت قایقی با پارچه

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

مانند تصویر یک حوله یا پارچه پشت کف پای خود انداخته پای مخالف صاف بر روی زمین قراردهید و پای موافق را از زانو با فشار دست خم کنید و زانو را به سمت سینه خود بکشید، کمی مکث کنید و سپس به وضعیت شروع حرکت برگردید بعد از اتمام تکرارها حالا با پای دیگر انجام بدین.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستان خود را به سمت بالا میکشید نفس خود را آزاد کنید و وقتی به حالت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید.