آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

لگ تاک روی نیمکت

Seated Leg Raise

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

616

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی نیمکت بنشینید دست ها را روی نیمکت گذاشته و پاها را از زانو خم کرده و به سمت سینه خود بالا بکشید کمی مکث کرده و برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پای خود را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)