آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات گردن

گردن نشسته با کمک دست

Seated Flexion And Extension Neck

عضله اصلی حرکت:

گردن

عضلات کمکی:

ذوزنقه

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

5

نام دیگر حرکت:

گردن نشسته دست پشت گردن

caution

نکات و خطا ها

دقت نمایید حین اجرای این تمرین برای پیشگیری از آسیب دیدگی و کشیدگی عضلات، از انجام حرکات سریع و ناگهانی خودداری نمایید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی نیمکت نشسته دستان خود را پشت گردن خود قرار داده و ابتدا گردن خود را به جلو و سپس به عقب خم کنید و هنگامی که گردن خود را به سمت عقب خم میکنید از دستان خود برای ایجاد فشار بیشتر استفاده کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

با خم کردن گردن به جلو نفس بکشید و با خم کردن به سمت عقب نفس خود را آزاد کنید