Russian Twist (with medicine ball)

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

482

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین دراز کشیده و پاهای خود را درجایی ثابت کنید یا از یک نفر بخواهید که پاهای شما را نگه دارد. پاها باید از زانو خم‌شده باشند.
بالاتنه خود را به‌گونه‌ای بلند کنید که با ران‌ها شکل V بسازند.با دست های خود یک مدیسن بال را بلند کنید. دست‌ها باید در مقابل شما کاملاً کشیده شده و عمود بر بدن قرار گیرند. این وضعیت شروع حرکت است.
بالاتنه خود را به سمت راست بچرخانید تا دست‌ها با زمین موازی شوند.
لحظه‌ای انقباض عضله را حفظ کرده و به وضعیت شروع بازگردید. حالا همین حرکات را برای سمت مخالف بدن نیز تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی به طرفین می چرخید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)