آموزش حرکات, آموزش حرکات کششی

چرخش روسی روی توپ تمرینی

Russian Twist (on Training ball)

عضله اصلی حرکت:

شکم

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

867

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

کمر خود را روی توپ تمرینی گذاشته و پاها راروی زمین بگذارید. سپس بالا تنه خود را به طرفین بچرخانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید