آموزش حرکات, آموزش حرکات کششی

کشش همسترینگ تک پا ایستاده

Runners Stretch

عضله اصلی حرکت:

سرینی – همسترینگ

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

887

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

زانوی پای جلویی که به سمت آن خم می شوید خم نمی شود. اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و یکی از پاهای خد را جلوتر گذاشته و از کمر خم شوید و با دو دست خود مچ پای جلویی را بگیرید(زانوی پای جلویی خم نمی شود) و عضلات همسترینگ ، سرینی و ساق خود را تحت کشش پویا و یا ایستا با توجه به برنامه خود قرار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید