Run and Jump

عضله اصلی حرکت:

*

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

903

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

سر و سینه را بالا نگه داشته و شروع به دویدن کنید.هر چند قدم که بر می دارید یک پرش انجام داده و دوباره شروع به دویدن کنید. دست ها کنار بدن با پای مخالف هماهنگ هستند و جلو و عقب می روند.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید