Reverse plank

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

فیله – ذوزنقه – شکم

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

204

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

دست ها کاملا صاف به طوری که فشار روی سرشانه حفظ شود.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین دراز بکشید به طوری که سینه رو به بالا باشد.کف دستان خود را کنار قرار بدین و پاها به صورت کشیده دراز کنید.از قسمت لگن به پایین رفته و برگردین.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی به بالا برمیگردید نفس را آزاد کنید(بازدم) وقتی به سمت پایین میروید نفس بکشید(دم).