آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه, آموزش حرکات کششی

کشش سرشانه

Rear Deltoid Stretch

عضله اصلی حرکت:

دلتوئید (سرشانه)

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

853

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دست چپ خود را از مقابل بدن گرفته و آن را صاف نگه‌دارید.
با دست راست خود، آرنج دست چپ را نگه‌داشته و آن را در مقابل بدن به سمت سینه خود بکشید وعضلات سرشانه را تحت کشش پویا و یا ایستا با توجه به برنامه خود قرار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید