آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

دراز نشست یک چهارم خوابیده

Quarter Sit up

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

579

نام دیگر حرکت:

کرانچ خوابیده یک چهارم

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

طاق باز دراز بکشید در حالیکه زانو ها خم و پاشنه ها در نزدیک ترین حالت به سرینی قرار دارد. پاها به عرض لگن باز و دست ها پشت گردن است.
دست ها را در حالیکه آرنج ها کاملا باز هستند، پشت گردن قرار دهید و شانه ها را از زمین به اندازه 30 درجه بلند کنید کمی مکث کرده و به وضعیت شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)