آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پا, آموزش حرکات کششی

کشش چهارسر ران خوابیده

Quadriceps lying stretch

عضله اصلی حرکت:

چهار سر ران

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

881

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بر روی شکم روی زمین دراز بکشید و با دست خود مچ پای موافق را گرفته و به بالا بکشید و عضلات چهار سر را تحت کشش قرار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید