Push up Row

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – پشتی بزرگ – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

393

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

مچ دست ثابت بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در وضعیت شنا روی زمین قرار بگیرید و هر دست خود را روی یک دمبل بگذارید.طوری که کف دست هایتان در راستای شانه ها قرار بگیرد.بدنتان و پاها در یک راستا و مستقیم باشند.
آرنج هایتان را خم کنید تا جایی که سینه نزدیک سطح زمین شود.کمی مکث کنید و به بالا برگردید.
به صورت تناوبی حرکت دمبل خم را برای هر دست انجام دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)