Push Press Shoulders

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

165

نام دیگر حرکت:

پرس سرشانه فشاری با هالتر

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

ابتدا یک هالتر بزرگ انتخاب و صفحه‌ هالتر با وزنه دلخواه بر روی آن قرار داده و با گیره انتهای طرفین میله را ببندید.
میله هالتر را از روی رک هالتر و یا زمین بلند کرده و بر روی شانه‌ها نگه‌دارید.
در حالیکه آهسته نفس خود را به بیرون می‌دهید، کمی باسن و زانوها را خم کنید. همچنین کمر باید با زمین عمود باشد.
با یک حرکت انفجاری زانوها و باسن را صاف کرده و بصورت عمودی به سمت بالا بپرید. در انتهای حرکت فوق آرنج‌ها را صاف و هالتر را به بالای سر ببرید.
آهسته هالتر را در حین خم کردن بسیار کم زانوها و باسن به نقطه شروع آورید و سپس حالت بدنی را به نقطه شروع بازگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی هالتر را پایین می آورید نفس بکشید(دم)