Pull In (on Training ball)

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

593

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

کف دست ها را روی زمین بگذارید.پاهای خود را روی تو تمرین قرار دهید(به گونه ای که سینه به سمت زمین بوده و کمرتان به سمت سقف باشد)سپس با خم کردن زانوها توپ را به خودتون نزدیک کنید(نزدیک شدن زانو به سینه)
کمی مکث کرده و به وضعیت شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پا زا جمع می کنید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)