آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پا

هل دادن سورتمه

Power Sled Push

عضله اصلی حرکت:

چهارسر ران

عضلات کمکی:

سرینی – همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

645

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

وزنه را به مقدار موردنظر روی سورتمه بگذارید.
در وضعیت آماده‌‏باش قرارگرفته؛ دست‏‌ها را کاملاً کشیده، دسته‏‌ها را بگیرید، سورتمه را تکیه‏‌گاه قرار داده و بدن را در وضعیت صحیح انجام حرکت قرار دهید.
سورتمه را با نهایت سرعت ممکن هل دهید، روی کشش ران‏‌ها و زانوها متمرکز شوید تا عضلات پشتی بدن تقویت شوند.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید