Plank Jack Waist

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی – سه سر بازویی(پشت بازو) – دلتوئید

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

635

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به حالت پلانک روی زمین قرار بگیرید، پاها را نیز کنار هم قرار دهید. حالا بپرید و پاهایتان را بیش از اندازه عرض شانه باز کنید. دوباره بپرید و به حالت پلانک برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید