Pike to Cobra Push up

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

444

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دست های خود را به اندازه عرض شانه هایتان باز کرده و بر روی زمین قرار دهید.
باسن خود را رو به بالا نگه داشته و کف دستانتان را بر روی زمین قرار دهید.
دستان شما باید جلوتر از سرتان قرار داشته باشند.
با کنترل کامل خودتان را تا جایی به سمت پایین حرکت دهید که بالای سر شما روی زمین قرار گیرد.
در پایین کمی مکث کرده و فقط بالا تنه خود را مانند مار کبری بالا بیاورید(از کمر به پایین همان حالت موازی با سطح زمین بمانید) دست ها را صاف کرده سینه را بالا بگیرید و همین مسیر را به حالت شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به سمت پایین می روید نفس بکشید(دم)