آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سینه

شنا پایک (پا روی نیمکت)

Pike Push up (on Bench)

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

467

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دست های خود را به اندازه عرض شانه هایتان باز کرده و بر روی زمین قرار دهید.
باسن خود را رو به بالا نگه داشته و کف دستانتان را بر روی زمین قرار دهید.
نوک انگشتان پاهای خودتون رو روی یک نیمکت بگذارید.
دستان شما باید جلوتر از سرتان قرار داشته باشند.
با کنترل کامل خودتان را تا جایی به سمت پایین حرکت دهید که بالای سر شما روی زمین قرار گیرد.
برای چند ثانیه در همین حالت بمانید و سپس به نقطه شروع حرکت شنای پایک بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به سمت پایین می روید نفس بکشید(دم)