Overhead Triceps Stretch

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

858

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

ایستاده یا نشسته دست های خود را پشت سر برده و با یک دست آرنج دست دیگر را گرفته و به سمت عقب عضلات پشت بازو را تحت کشش پویا و یا ایستا با توجه به برنامه خود قرار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید