One Side Archer Push up

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

451

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع کف دست ها و نوک انگشتان پا را روی زمین بگذارید. فاصله دست ها دو برابر عرض شانه باز باشند و نوگ انگشتان دست به سمت طرفین(جانب) باشد. آرنج های یکی از دست ها را خم کنید تا سینه به زمین نزدیک شود و دست مخالف کاملا صاف شود.
در پایین کمی مکث کرده و به حالت شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به سمت پایین می روید نفس بکشید(دم)