آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

کرانچ پهلو پا روی نیمکت

Oblique Crunch

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – راست شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

617

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین دراز بکشید و پاهای خود را به صورت 90 درجه روی نیمکت قرار دهید.
یکی از دست ها را پشت گردن گذاشته و بالا تنه خود را به پهلو از زمین بلند کنید و همزمان با بالا آمدن به طرفین بچرخید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)