Abductor-pollicis-longus

دورکننده دراز شست دست

Brachioradialis

بازویی زندزبرینی (برون گرداننده ی دراز)

Extensor-carpi-ulnaris

زندزیرینی خلفی(بازکننده ی مچ دستی)

Extensor-digiti-minimi

بازکننده انگشت کوچک دست

Extensor-digitorum

بازکننده مشترک انگشتان

Extensor-pollicis-brevis

بازکننده های انگشت شست

Flexor-carpi-radialis

خم کننده مچی زندزبرین

Flexor-carpi-ulnaris

خم کننده مچی زندزیرین

Flexor-digitorum-superficialis

خم کننده سطحی انگشتان

Flexor-pollicis-longus

خم کننده بلند انگشت شست

Palmaris-longus

کف دستی دراز

Pronator-quadratus

درون گردان چهارگوش

Pronator-teres

درون گردان گرد