آموزش حرکات, آموزش حرکات کششی

چرخش کمر ایستاده

Middle Back Stretch

عضله اصلی حرکت:

شکم

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

866

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید دست ها را روی کمر گذاشته و از ناحیه کمر به طرفین به صورت مسگری بچرخید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید