Mid Air Lateral Raises With Switching Palms

عضله اصلی حرکت:

دلتوئید (سرشانه)

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

854

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و دست ها را صاف و بدون خم کردن آرنج از طرفین خود بالا اورده تا هم سطح شانه ها شوند، سپس به وضعیت شروع برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید