Medicine Ball Sit up (wall)

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

490

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روبروی یک دیوار طاق باز روی زمین دراز بکشید و زانوهایتان را خم کنید، توپ را بگیرید، دست هایتان را به سمت بالا و مقابل صورت تان بکشید.
بالاتنه را تا حد رسیدن به ران ها بلند کنید وقتی به بالا رسیدین توپ رو به سمت دیوار پرتاب کرده و بگیرید و آهسته به وضعیت شروع برگردین..

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی توپ را بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به سمت پایین می روید نفس بکشید(دم)