Lying Straight Leg Marches

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

638

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین دراز بکشید در حالی که دست ها کنار بدن روی زمین قرار گرفته است، قوس اندکی به کمر خود داده و باسن خود را از زمین کمی بلند کنید
در حالی که همچنان پاشنه های پا روی زمین قرار دارن پاهای خود را به صورت تناوبی بدون اینکه زانوهای خود را خم کنید بالا بیارید کمی مکث کرده و به وضعیت شروع برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پای خود را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)