Lying Lower Back Stretch (bent knee)

عضله اصلی حرکت:

پشت

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

849

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

حالت طاق باز روی زمین دراز بکشید و زانو های خود را 90 درجه خم کرده و کف پا روی زمین قرار گیرد.
سپس با قوس دادن به ستون فقرات و ناحیه کمر شکم را بالا آورده و عضلات پشت را تحت کشش پویا و یا ایستا با توجه به برنامه خود قرار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید