آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

بالا کشیدن پا در حالت خوابیده و چرخش به طرفین

Lying Leg Raise to Side

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر رانی – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

608

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به پشت دراز بکشید و دستان خود را مستقیم به طرفین قرار دهید تا بدن در طول تمرین ثابت بماند.
سپس ، پاها را با زاویه 90 درجه خم کنید و در حالی که از بازوها برای تعادل استفاده می کنید ، آنها را به سمت چپ بچرخانید.
اکنون ، پاها را به سمت راست بچرخانید.سپس پاها را آهسته پایین آورده و دوباره حرکت را تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)