Lying Leg Hip Raise on Floor

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

614

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین دراز بکشید و دست های خود را صاف روی زمین بگذارید تا تعادلتون رو بتونید حفظ کنید.
سپس پاهای خود را از روی زمین بلند کرده و به سمت خود بکشید و همزمان با بالا آوردن پاهاتون زانوهاتون رو خم کنید و به سمت سینه خود بکشید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)