آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

کرانچ معکوس روی نیمکت

Lying leg hip raise on bench

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر رانی – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

606

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی نیمکت دراز بکشید و با دست های خود لبه ی پشتی نیمکت را بگیرید تا تعادلتون رو بتونید حفظ کنید.
سپس پاهای خود را از روی نیمکت بلند کرده و به سمت خود بکشید و همزمان با بالا آوردن پاهاتون زانوهاتون رو خم کنید و به سمت سینه خود بکشید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را بالا میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)