Lying Hip Lift (on stability ball)

عضله اصلی حرکت:

سرینی

عضلات کمکی:

همسترینگ – فیله

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

786

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

کتف و شانه خود را روی توپ تمرینی بگذارید و پاهای خود را به صورت 90 درجه روی زمین قرار دهید.
از طریق فشار وارد کردن به پاشنه پا و محکم نگه داشتن عضله سرینی ( باسن ) ، باسنتان را بالا آورید.
باسن خود را به آرامی به نقطه شروع بازگردانده و تا جایی که می توانید حرکت پل باسن را تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید و بدنتان صاف می شود نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)