Lying Glute Stretch

عضله اصلی حرکت:

سرینی

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

879

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین خوابیده و مچ یکی از پاهای خود را روی زانوی پای دیگر بگذارید و با کمک دست ها پای خود را به سمت بالا بکشید و عضلات باسن را تحت کشش قرار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید