آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات لگن

خارج پا خوابیده

Lying Full Leg raise

عضله اصلی حرکت:

دور کننده ها

عضلات کمکی:

همسترینگ – سرینی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

790

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

به پهلو دراز بکشید. یک پا روی پای دیگر قرار دارد. سرتان را روی دست یا بازوی در حالت باز با کفِ دست صاف روی زمین قرار دهید.
پا را باز کنید و به صورت چکشی پا را باز و بسته کنید. وقتی مفاصل به صورت طبیعی متوقف شوند حرکت تمام می شود.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پای خود را بالا می برید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)