آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پشتی

زیربغل خوابیده روی زمین با وزن بدن

Lying Floor Row with Bent Knee

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

118

نام دیگر حرکت:

پشت خوابیده روی زمین

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد. زانوها زاویه 90 درجه.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بر روی زمین دراز کشیده زانوها را تقریبا 90 درجه خم کنید.دستان خود را در راستای سرشانه ها باز کرده و با کمک آرنج بالاتنه خود را از زمین بلند کنید،در بالا کمی مکث کرده سپس به حالت شروع حرکت برگردین.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی خود را به سمت بالا میکشید نفس خود را آزاد کنید و وقتی به حالت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید.