Lying Floor Leg Raise

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

551

نام دیگر حرکت:

بالا آوردن پا خوابیده روی زمین

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بر روی زمین خوابیده به طوریکه دستان خود را زیر باسن خود قرار دهید.
پاهای خود را بالا آورده تا با سطح زمین عمود باشد سپس پاهای خود را در جهت عمود بالا ببرید.
پس از یک ثانیه مکث درحالیکه نفس خود را به بیرون میدهید به آرامی به نقطه شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پای خود را بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)