آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه, آموزش حرکات کششی

کشش ستون فقرات (پشت) حالت خوابیده صورت رو به زمین و دست پشت گردن

Lying Floor Hyperextension

عضله اصلی حرکت:

ذوزنقه – پشت

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

852

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بر روی شکم بخوابید و دست های خود را پشت گردن در حالت خنثی نگه دارید. حال خم کردن کمر به سمت بالا و بالا آوردن سینه عضلات ذوزنقه ای و پشت را تحت کشش پویا و یا ایستا با توجه به برنامه خود قرار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید