آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پشتی

فیله کمر خوابیده با حوله

Lying Floor Hyperextension with Towel

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

همسترینگ – سرشانه (دلتوئید) – پشتی بزرگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

101

نام دیگر حرکت:

فیله خوابیده با حوله

caution

نکات و خطا ها

سعی کنید سر خود را در حالت خنثی نگه دارید ( به سمت بالا و یا مستقیم نگاه کنید ) ، تا گردن شما بیش از حد کشیده نشود و به ستون فقرات شما آسیب وارد نشود.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بر روی شکم روی زمین یا مَت دراز بکشید. دست ها را در مقابل خود گرفته و یک عدد حوله یا پارچه به فاصله عرض شانه ها و به صورت کاملا کشیده نگه دارید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
حال به صورت همزمان دست ها، سینه را از مین بلند کرده و در این حالت به مدت دو ثانیه نگه دارید.
در حالت با بیشترین میزان انقباض ماهیچه باید شبیه به سوپرمن هنگام پرواز کردن به نظر برسید.
به آرامی دست ها، پاها و سینه را به نقطه شروع بازگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی خود را به سمت بالا میکشید نفس خود را آزاد کنید و وقتی به حالت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید.