Lying Elbow to Knee

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

611

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بر روی زمین دراز کشیده و پای خود را بر روی زانوی خمیده شده پای چپ خود قرار دهید. دست‌‌های خود را پشت سرتان قلاب کرده و درحالی‌که کتف شما بر روی زمین قرار دارد، حرکت را آغاز کنید. این حالت آغازین شما خواهد بود.
حرکت را با خم کردن ستون فقرات و چرخاندن نیم‌‌تنه برای نزدیک کردن آرنج چپ به سمت زانوی راست آغاز کنید.
به حالت آغازین بازگشته و حرکت را با تعداد تکرار معین انجام دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)