آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

جلو بازو خوابیده با حوله جفت پا

Lying Double Legs Biceps Curl with Towel

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

287

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند. حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

با دو دست خود یک پارچه یا حوله بگیرید از پشت پاهای خود (کف پا ها) رد کنید. کف دست ها رو به بالا باشد . در همان حالت خوابیده و دراز کش ، با منقبض کردن عضله دوسر بازویی و خم کردن آرنج خودتون رو از زمین بلند کرده و به پاهاتون نزدیک کنید کمی مکث کنید و آهسته به نقطه شروع برگردین.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی خودتون رو به سمت پاهاتون میکشید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به حالت اولیه برمیگردید نفس بکشید(دم).