آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

جلو بازو خوابیده با حوله یا پارچه تک پا

Lying Biceps Curl with Towel

عضله اصلی حرکت:

دو سر بازویی (جلو بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

284

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند. حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

با دو دست خود یک پارچه یا حوله بگیرید از پشت یکی از پاهای خود (کف پا) رد کنید . کف دست رو به بالا باشد . در همان حالت خوابیده و دراز کش ، با منقبض کردن عضله دوسر بازویی و خم کردن آرنج کف پای خودتون و زانو رو به سمت خودتون بکشید کمی مکث کنید و آهسته به نقطه شروع برگردین.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پای خود را جمع میکنید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به حالت اولیه برمیگردید نفس بکشید(دم).