آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات ساق

ساق پا خوابیده با کش تک پا

Lying Band one Legs Calf Raise

عضله اصلی حرکت:

ساق پا

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

809

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حرکت را با تمرکز کامل انجام دهید و فشار روی عضلات ساق پا را حس کنید.گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین دراز بکشید و یک کش از پشت انگشتان یکی از پاهای خود رد کرده و کش را با دو دست خود بگیرید. با انقباض عضلات دو ساق انگشتان پا را از خود دور کرده و به خود نزدیگ گنید.بعد از اتمام تکرارها پا را عوض کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی انگشتان پا کش را به سمت جلو باز میکنند نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع برمیگردید نفس بکشید(دم)