Lying Around the World

عضله اصلی حرکت:

ذوزنقه – پشت

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

851

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بر روی شکم بخوابید و دست های خود را کنار بدن صاف و کشیده در حالت خنثی روی زمین نگه دارید. حال با چرخش 180 در جه ای دست ها در جهت افقی دست ها را بالای سر آورده و به وضعیت شروع بگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید