Uncategorized

پشت بازو سیمکش از پشت ایستاده

Low cable overhead triceps extension

عضله اصلی حرکت:

*

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

*

کد تمرین:

۹۱۹۵

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

*

start

حالت شروع و نحوه اجرا

*

breath

نحوه صحیح تنفس

*